برچسب‌ها مرخصی

برچسب: مرخصی

چگونه مرخصی بگیریم؟

ای که سختکوش بودن نشان افتخار است، درخواست مرخصی فاجعه به نظر می‌رسد حتی اگر ساعات مرخصی جزئی از فیش حقوق و دستمزد و...