برچسب‌ها مناقصه

برچسب: مناقصه

تعریف مناقصه و تبین مراحل مهم در روند برگزاری آن

  ۱- تعریف مناقصه چیست؟ به چه منظوربه اجرا گزارده می شود؟ مناقصه فرآیندی اسـت رقابتـی برای تأمین کیفیت مـورد نظر (طبق اسـناد مناقصه ) که...