برچسب‌ها پیمانکار

برچسب: پیمانکار

در چه صورتی می توان از کارفرما شکایت کرد؟

  قانونگذار به وضوح روابط کارکرد کارفرما را تعریف نموده است که کارفرما مکلف است طبق تعرفه ها و مشخصه هائیکه بابت حقوق و دستمزد،...