برچسب‌ها آرماند فیگنبام

برچسب: آرماند فیگنبام

آشنایی با آرماند فیگنبام

آرماند فیگنبام مدیر شركت‌ جنرال‌ الكتریك‌، مشاور تضمین‌ كیفیت‌ ارتش‌ آمریكا، رئیس‌ ASQC (american society of quality control) و بنیانگذار آكادمی‌ بین‌المللی‌ كیفیت‌ و...