برچسب‌ها سوابق

برچسب: سوابق

رزومه و ویژگی های آن(بخش دوم)

تشریح ساختار رزومه هر رزومه از ساختار و قالبی مشخص برخوردار است. این بدین معنی است که محتویات مندرج در رزومه می بایست در قسمتهای...

رزومه و ویژگی های آن(بخش اول)

رزومه چیست؟ تشریح ساختار رزومه  رزومه معرفینامه ای شامل خلاصه ای از تجربیات کاری، سوابق تحصیلی و مهارتهای فرد جویای کار است. این معرفینامه میتواند...